ਗਠੀਏ ਸਮੱਸਿਆ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗਠੀਏ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਗਠੀਏ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਰਦ ਹੈ. ਜੇ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਯੁਰਵੈਦ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਿਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗਠੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ. ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੌਰਲਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੀਸੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਗਠੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ:

1. ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ
2. ਰੂਮੀਟਾਇਡ ਗਠੀਏ
3. ਸ਼ੋਰੀਏਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਸ
4. ਗੂੰਟ
5. ਲੂਪਸ
6. ਬੈਕ ਦਰਦ
7. ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਸਕਲੋਸਕੇਲਟਲ ਪੇਨਜ਼

ਗਠੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਜ਼ਾਨ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ, ਲੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀੜ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ:

1. ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੰਗੀ
2. ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਘਟਾਓ
3. ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
4. ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ

ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਟੀਚੇ ਹਨ ਗੋਡੇ, ਪੈਰ, ਗਿੱਟੇ, ਮੋਢੇ, ਕੜੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ. ਦਰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਪਰ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਲੀਨਿਕ

ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ ਹੈ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਏ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ ਨੂੰ ਜਾਓ. ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

DUKH NIWARAN

The Ayurvedic Clinic Pvt Ltd.

Address: 31L A Block Model House,
Jalandhar City, 144001
Punjab, India.
Mobile: +91-98723-66700,
Phone: +91-181-2273872,
+91-181-2270872
Email:dukhniwaran7@gmail.com